1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren

Laatst gewijzigd door pauldegroot op 11-02-2020 13:35:04


Identificatie
1
Omschrijving
Advies verstrekken of Vooroverleg voeren
Omschrijving generiek
Advisering of Vooroverleg
Afbeelding

Visio LOS 01 Advies vertrekken of vooroverleg voeren SP 4.0.png

Categorie
Doel

Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis en inzicht voor een mogelijk toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen e.d., dan wel intern/extern advies, beoordeling ed. uitbrengen over een deel van een product. Afhankelijk van het soort advies verschillen de service termijnen in 14, 56  of 182 dagen. Voor interne adviezen is het termijn van de bovenliggende zaak leidend voor het termijn van de interne advies.

Aanleiding

Intern/extern (bevoegd gezag, andere OD, andere overheidsorganisatie) verzoekt om de inbreng van expertise, met het oog op een mogelijk toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen e.d., of de eigen of een andere organisatie verzoekt om de inbreng van expertise ten behoeve van beleidsontwikkeling. Tevens kan een advies uitgebracht worden over een deel van een product.

Toelichting

Een advies kan richtinggevend zijn. Dit advies gaat niet over het opstellen van onderzoeksrapporten zoals adviesbureaus doen. Tevens kan er vooroverleg gevoerd worden omtrent bv. de haalbaarheid van een toekomstige aanvraag.

ook wordt dit zaaktype gebruikt voor interne adviezen. Registratie vindt plaats conform het registratiemodel van het VTH-zaaksysteem.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Advies over toepassen omgevingswetgeving
Handeling behandelaar
Verstrekken
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
14
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Bij verzoek om aanvullende informatie wordt de behandeling van de zaak opgeschort
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Bij formele / omvangrijke rapportage kan de doorlooptijd worden verlengd
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

Ia-A1-1.0 (2019) - Activiteit milieu (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.1 (2019) - Oprichtingsvergunning (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.2 (2019) - Revisievergunning (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.3 (2019) - Milieuneutrale wijziging (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.4 (2019) - Veranderen / uitbreiding van een vergunning (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.5 (2019) - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.6 (2019) - Actualiseren van een vergunning (ambtshalve / op verzoek) (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-2.0 (2019) - Goedkeuringsbesluit (ODG Ia-A1-2 - Goedkeuringsbesluit)
Ia-B1-1.0 (2019) - Activiteit voor brandveilig gebruik (ODG Ia-B1-1 - Activiteit voor brandveilig gebruik)
Ia-C1-1.0 (2019) - Activiteit bouwen (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.1 (2019) - Cat. A (kleine bouwwerken ed.) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.2 (2019) - Cat. B (kleine verbouwingen ed.) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.3 (2019) - Cat. C (grote verbouwingen ed.) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.4 (2019) - Cat. D (nieuwbouw woning ed.) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.5 (2019) - Cat. E (ziekenhuis, appartementen ed.) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.6 (2019) - Cat. F (grootschalige uitbreidingen, meerdere activiteiten)  (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.7 (2019) - Cat. G (politiek gevoelig) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-1.8 (2019) - Cat. H (projectmatige nieuwbouw) (ODG Ia-C1-1 - Activiteit bouwen)
Ia-C1-2.0 (2019) - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan (ODG Ia-C1-2 - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
Ia-C1-2.1 (2019) - Binnenplanse afwijking (ODG Ia-C1-2 - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
Ia-C1-2.2 (2019) - Buitenplanse afwijking klein (art. 4, bijlage 2, Bor) (ODG Ia-C1-2 - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
Ia-C1-2.3 (2019) - Buitenplanse afwijking uitgebreide procedure (ODG Ia-C1-2 - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
Ia-C1-2.4 (2019) - Afwijken voorbereidingsbesluit (ODG Ia-C1-2 - Activiteit gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
Ia-C2-1.0 (2019) - Activiteit slopen monument (ODG Ia-C2-1 - Activiteit slopen monument)
Ia-C2-2.0 (2019) - Activiteit slopen op grond van o.a. bestemmingsplan (ODG Ia-C2-2 - Activiteit slopen op grond van o.a. bestemmingsplan)
Ia-C2-3.0 (2019) - Activiteit slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht (ODG Ia-C2-3 - Activiteit slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht)
Ia-C3-1.0 (2019) - Activiteit voor een monument (ODG Ia-C3-1 - Activiteit voor een monument)
Ia-D1-1.0 (2019) - Activiteit voor het vellen van houtopstanden (kappen) (ODG Ia-D1-1 - Activiteit voor het vellen van houtopstanden (kappen))
Ia-D2-1.0 (2019) - Activiteit aanleggen of veranderen van een weg (ODG Ia-D2-1 - Activiteit aanleggen of veranderen van een weg)
Ia-D2-2.0 (2019) - Activiteit aanleggen of veranderen van een uitrit (ODG Ia-D2-2 - Activiteit aanleggen of veranderen van een uitrit)
Ia-D2-3.0 (2019) - Activiteit voor het uitvoeren van een werk (aanleg) (ODG Ia-D2-3 - Activiteit voor het uitvoeren van een werk (aanleg))
Ia-D3-1.0 (2019) - Activiteit reclame (ODG Ia-D3-1 - Activiteit reclame)
Ia-D3-2.0 (2019) - Activiteit alarminstallatie (ODG Ia-D3-2 - Activiteit alarminstallatie)
Ia-D3-3.0 (2019) - Activiteit opslaan van roerende goederen (ODG Ia-D3-3 - Activiteit opslaan van roerende goederen)
Ib-A1-2.0 (2019) - Melding niet inrichtinggebonden * (MTP) (ODG Ib-A1-2 - Melding niet inrichtinggebonden *)
Ib-A1-2.2 (2019) - Lozen buiten inrichtingen (ODG Ib-A1-2 - Melding niet inrichtinggebonden *)
Ib-A1-2.4 (2019) - Aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (ODG Ib-A1-2 - Melding niet inrichtinggebonden *)
Ib-A1-3.3 (2019) - Opslag vaste meststoffen (ODG Ib-A1-2 - Melding niet inrichtinggebonden *)
Ib-A1-4.0 (2019) - Ontheffing verboden regulier (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.1 (2019) - Stortverbod regulier (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.2 (2019) - Afval opslaan buiten inrichtingen (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.3 (2019) - Verbranden afvalstoffen (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-5.0 (2019) - Ontheffing verboden uitgebreid (ODG Ib-A1-5 - Ontheffing verboden uitgebreid)
Ic-A1-1.0 (2019) - Informatievertrekking bedrijfsactiviteit en milieu (ODG Ic-A1-1 - Informatievertrekking bedrijfsactiviteit en milieu)
Ic-A1-2.0 (2019) - BRZO-Vergunningverlening (ODG Ic-A1-2 - BRZO-Vergunningverlening)
Ic-A1-2.1 (2019) - Beoordelen veiligheidsrapport (ODG Ic-A1-2 - BRZO-Vergunningverlening)
Ic-A2-1.0 (2019) - Beoordeling bodemonderzoeken * (BTP) (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-1.1 (2019) - Bodemonderzoeken (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-1.2 (2019) - Saneringsplannen (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-1.3 (2019) - Nazorgplannen (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-1.4 (2019) - Evaluatierapporten (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-1.5 (2019) - Monitoringen Wbb (ODG Ic-A2-1 - Beoordeling bodemonderzoeken *)
Ic-A2-2.0 (2019) - Vastgoed informatie verstrekken (ODG Ic-A2-2 - Vastgoed informatie verstrekken)
Ic-F1-1.0 (2019) - Advertenties Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) (ODG Ic-F1-1 - Advertenties Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB))
IIa-A1-1.0 (2019) - Vooroverleg milieu (ODG IIa-A1-1 - Vooroverleg milieu)
IIa-A1-1.1 (2019) - Gemeentelijk (ODG IIa-A1-1 - Vooroverleg milieu)
IIa-A1-1.2 (2019) - Provinciaal (ODG IIa-A1-1 - Vooroverleg milieu)
IIa-A1-2.0 (2019) - Actualisatietoets (ODG IIa-A1-2 - Actualisatietoets)
IIa-A1-3.0 (2019) - Risicoanalyse (Brzo / VVL / Impuls) (ODG IIa-A1-3 - Risicoanalyse (Brzo / VVL / Impuls))
IIa-A1-4.0 (2019) - Advisering milieu (ODG IIa-A1-4 - Advisering milieu)
IIa-A1-4.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-A1-4 - Advisering milieu)
IIa-A2-1.0 (2019) - Vooroverleg bodem (ODG IIa-A2-1 - Vooroverleg bodem)
IIa-A2-2.0 (2019) - Advisering bodem  (ODG IIa-A2-2 - Advisering bodem)
IIa-A2-2.4 (2019) - Informatievertrekking bodemkwaliteit (ODG IIa-A2-2 - Advisering bodem)
IIa-A2-2.5 (2019) - Advisering provincie (ODG IIa-A2-2 - Advisering bodem)
IIa-A2-2.6 (2019) - Advisering gemeenten (ODG IIa-A2-2 - Advisering bodem)
IIa-A2-2.7 (2019) - Overige (ODG IIa-A2-2 - Advisering bodem)
IIa-A3-1.0 (2019) - Advisering geluid ( ODG IIa-A3-1 - Advisering geluid)
IIa-A3-1.4 (2019) - Separaat ( ODG IIa-A3-1 - Advisering geluid)
IIa-A3-2.0 (2019) - Advisering lucht (ODG IIa-A3-2 - Advisering lucht)
IIa-A3-2.4 (2019) - Separaat (ODG IIa-A3-2 - Advisering lucht)
IIa-A3-3.0 (2019) - Advisering zonebeheer (ODG IIa-A3-3 - Advisering zonebeheer)
IIa-A3-4.0 (2019) - Geluidmetingen (APV) (ODG IIa-A3-4 - Geluidmetingen (APV))
IIa-A3-4.1 (2019) - Bij evenementen (ODG IIa-A3-4 - Geluidmetingen (APV))
IIa-A3-4.2 (2019) - Bij incidentele festiviteiten (ODG IIa-A3-4 - Geluidmetingen (APV))
IIa-A4-1.0 (2019) - Advisering MER (ODG IIa-A4-1 - Advisering MER)
IIa-A4-2.0 (2019) - MER-evaluatie (ODG IIa-A4-2 - MER-evaluatie)
IIa-A5-1.0 (2019) - Advisering energie (ODG IIa-A5-1 - Advisering energie)
IIa-A5-1.4 (2019) - Separaat (ODG IIa-A5-1 - Advisering energie)
IIa-A5-2.0 (2019) - Advisering externe veiligheid (ODG IIa-A5-2 - Advisering externe veiligheid)
IIa-A5-2.5 (2019) - Separaat (ODG IIa-A5-2 - Advisering externe veiligheid)
IIa-A5-3.0 (2019) - Advisering Wet Natuurbescherming  (ODG IIa-A5-3 - Advisering Wet Natuurbescherming)
IIa-B1-1.0 (2019) - Advisering brandveiligheid (ODG IIa-B1-1 - Advisering brandveiligheid)
IIa-B1-1.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-B1-1 - Advisering brandveiligheid)
IIa-C1-1.0 (2019) - Vooroverleg bouw (ODG IIa-C1-1 - Vooroverleg bouw)
IIa-C1-1.1 (2019) - Schetsplan (ODG IIa-C1-1 - Vooroverleg bouw)
IIa-C1-1.2 (2019) - Overige (ODG IIa-C1-1 - Vooroverleg bouw)
IIa-C1-2.0 (2019) - Advisering bouw (ODG IIa-C1-2 - Advisering bouw)
IIa-C1-2.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C1-2 - Advisering bouw)
IIa-C1-3.0 (2019) - Advisering duurzaamheid (ODG IIa-C1-3 - Advisering duurzaamheid)
IIa-C1-3.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C1-3 - Advisering duurzaamheid)
IIa-C1-4.0 (2019) - Advisering constructieve veiligheid (ODG IIa-C1-4 - Advisering constructieve veiligheid)
IIa-C1-4.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C1-4 - Advisering constructieve veiligheid)
IIa-C1-5.0 (2019) - Advisering archeologie (ODG IIa-C1-5 - Advisering archeologie)
IIa-C1-5.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C1-5 - Advisering archeologie)
IIa-C1-6.0 (2019) - Advisering welstand (ODG IIa-C1-6 - Advisering welstand)
IIa-C1-6.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C1-6 - Advisering welstand)
IIa-C2-1.0 (2019) - Advisering sloop / asbest (ODG IIa-C2-1 - Advisering sloop / asbest)
IIa-C2-1.3 (2019) - Separaat (ODG IIa-C2-1 - Advisering sloop / asbest)
IIa-C3-1.0 (2019) - Vooroverleg cultuurhistorie (ODG IIa-C3-1 - Vooroverleg cultuurhistorie)
IIa-C3-1.1 (2019) - Monumenten (ODG IIa-C3-1 - Vooroverleg cultuurhistorie)
IIa-C3-1.2 (2019) - Archeologie (ODG IIa-C3-1 - Vooroverleg cultuurhistorie)
IIa-C3-1.3 (2019) - Overige (ODG IIa-C3-1 - Vooroverleg cultuurhistorie)
IIa-C3-2.0 (2019) - Advisering cultuurhistorie (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-2.1 (2019) - Op basis van bestemmingsplan / inpassingsplan (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-2.2 (2019) - Op basis van slopen (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-2.4 (2019) - Monumenten (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-2.5 (2019) - Archeologie (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-2.6 (2019) - Erfgoedsubsidie (ODG IIa-C3-2 - Advisering cultuurhistorie)
IIa-C3-3.0 (2019) - Advisering erfgoedsubsidie (ODG IIa-C3-3 - Advisering erfgoedsubsidie)
IIa-F1-1.0 (2019) - Behandeling/toets BIBOB (ODG IIa-F1-1 - Behandeling/toets BIBOB)
IIa-F1-1.1 (2019) - Basis beoordeling (menu1) (ODG IIa-F1-1 - Behandeling/toets BIBOB)
IIa-F1-1.2 (2019) - Uitgebreid (menu2) (ODG IIa-F1-1 - Behandeling/toets BIBOB)
IIa-F1-2.0 (2019) - Handhaafbaarheidstoets * (BTP) (ODG IIa-F1-2 - Handhaafbaarheidstoets *)
IIa-F1-2.0 (2019) - Handhaafbaarheidstoets * (WTP) (ODG IIa-F1-2 - Handhaafbaarheidstoets *)
IIa-F1-2.1 (2019) - Milieu (ODG IIa-F1-2 - Handhaafbaarheidstoets *)
IIa-F1-2.2 (2019) - Bodem (ODG IIa-F1-2 - Handhaafbaarheidstoets *)
IIa-F1-2.3 (2019) - Overige (ODG IIa-F1-2 - Handhaafbaarheidstoets *)
IIa-F1-3.0 (2019) - Integraal advies * (MTP) (ODG IIa-F1-3 - Integraal advies *)
IIa-F1-3.0 (2019) - Integraal advies * (BTP) (ODG IIa-F1-3 - Integraal advies *)
IIa-F1-3.1 (2019) - Oriëntatie (ODG IIa-F1-3 - Integraal advies *)
IIa-F1-3.2 (2019) - Advisering ruimtelijke ordening (ODG IIa-F1-3 - Integraal advies *)
IIa-F1-3.3 (2019) - Overige (ODG IIa-F1-3 - Integraal advies *)
IIa-F1-4.0 (2019) - Advisering juridisch (ODG IIa-F1-4 - Advisering juridisch)
IIa-F1-4.5 (2019) - Separaat (ODG IIa-F1-4 - Advisering juridisch)
IIc-A1-1.0 (2019) - Toezicht inrichtinggebonden * (BTP) (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
853026786
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
1
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Advies verstrekken / Vooroverleg
Bronzaaktypelink
ZKT_E3mKbqPZycZv9
Versiedatum
Datum begin geldigheid
30-09-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 2 - Beroep behandelen  , 3 - Last onder bestuursdwang opleggen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 5 - Controle uitvoeren  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 9 - Last onder dwangsom opleggen  , 10 - Melding behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 16 - Zienswijze behandelen  , 17 - Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu opstellen  , 21 - Procesverbaal opstellen  , 22 - Beschikking overige behandelen  , 23 - Invordering of kostenverhaal behandelen  , 26 - Vooraankondiging opstellen  , 27 - Strafrechtelijke beoordeling of onderzoek behandelen  

Relatie met andere zaaktypen
ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.